Syg under ferie

Det er godt, at arbejdere nu får ret til erstatningsferie, hvis de bliver syge under deres ferie.

Men vi er enige med LO, FTF, KTO og de øvrige fagforeninger: Det er urimeligt, at denne ret bliver begrænset, så man først får ret til erstatningsferie efter den første uges sygdom, som er for egen regning.

Det fremgår af bemærkningerne, at denne begrænsning udelukkende er sket for at tilgodese arbejdsgivernes økonomi.

Lovforslaget er fremsat på baggrund af EU-Domstolens dom fra september 2009.

Denne dom slår utvetydigt fast, at artikel 7 i EU's arbejdstidsdirektiv skal fortolkes således, at artikel 7 forhindrer, at der er nationale bestemmelser eller kollektive overenskomster, der kan afskære en arbejdstager, der bliver syg under sin ferie, fra at afholde sin årlige ferie på et andet tidspunkt.

Eller med andre ord: en arbejder, der bliver syg under sin ferie, har ubetinget ret til erstatningsferie og til at holde sin ferie på et andet tidspunkt.

Vi mener, at indførelse af en uges karenstid er en omgåelse af dommen.

Efter ferieloven har alle ret til 5 ugers ferie. En arbejders årlige ferie må derfor i Danmark betyde 5 ugers ferie.

Det ændrer minimumsbestemmelsen i Artikel 7 i arbejdstidsdirektivet om mindst 4 ugers betalt ferie ikke ved.

Lægelig dokumentation

I lovforslaget stilles der krav om lægelig dokumentation for at man kan få ret til erstatningsferie.

Vi kan ikke se, at der er nogen grund til, at der her skal være andre og skrappere dokumentationskrav end ved almindelig sygemelding.

Det almindelige er, at arbejderen melder sig syg og eventuelt underskriver en tro og love erklæring.

Herudover kan arbejdsgiveren forlange en lægeerklæring, som betales af arbejdsgiveren.

Det kan måske være umuligt eller i hvert fald utroligt besværligt at fremskaffe en lægeattest, hvis man bliver syg under ferie i udlandet.

Vi foreslår at ordene "mod lægelig dokumentation" udgår af lovforslaget.

Vi er klar over, at bemærkningerne er ændret, og at der her står, at arbejdsgiveren kan undlade at stille krav om lægedokumentation, men det ændrer ikke ved, at de skærpede dokumentationsbestemmelser stadig står i selve lovteksten.

Feriekontos afkast

Vi er modstandere af, at staten skal have en andel af FerieKonto's renteafkast, og at staten skal have en større andel af de uhævede feriepenge. Det er arbejdernes penge, som bør gå til Arbejdsmarkedets Feriefond og ferieformål fra øvrige ordninger.

Vi har ingen bemærkninger til de øvrige forslag.

Som sagt er det godt, at der bliver åbnet op for erstatningsferie på grund af sygdom i ferien, men den første karensuge bør tages af bordet og det samme gælder kravet om lægelig dokumentation.