Skriv på dansk

Mange papirer i Folketinget ligger kun på engelsk

Beslutninger om så alvorlige ting som Danmarks deltagelse i krig sker ofte under urimelige vilkår. Forceret tempo og vigtige dokumenter på engelsk er en væsentlig hindring for et seriøst arbejde.
Det sidste døgn, hvor Folketinget skulle tage stilling til dansk deltagelse med bombefly i Irak, var ingen undtagelse. Der blev dispenseret fra Folketingets forretningsorden, så både 1. og 2. behandling kunne foregå på samme dag.

En stor forhindring er, at vigtige papirer i sagerne foreligger på engelsk. Det drejer sig f.eks. om FN-resolutionerne, der beskriver de folkeretslige betingelser.

Det er ingen let sag at sætte sig ind i komplicerede folkeretslige spørgsmål på engelsk. Det vanskeliggør folketingsarbejdet, I den sidste behandling drejede det sig om FN's sikkerhedsrådsresolution 2178 af 24. september 2014 og resolution 2170 af 15. august 2014, som begge handler om konflikten i Irak

Det er også udemokratisk. Det afskærer store dele af befolkningen i at følge Folketingets beslutninger.

Jeg har hver gang, vi har skullet tage den slags beslutninger, bedt om at få papirerne oversat, men ministrene har afvist. Derfor fremsætter jeg nu nedenstående beslutningsforslag i folketinget.

 

BESLUTNINGSFORSLAG
Folketinget pålægger rministrene at sikre, at væsentlige dokumenter, der ligger til grund for lovforslag eller beslutningsforslag i Folketinget, foreligger på dansk.

BAGGRUND
I denne valgperiode har der været flere eksempler på, at folketinget har skullet tage stilling på baggrund af væsentlige dokumenter fra f.eks. FN, som ikke har foreligget på dansk.
Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet har i alle tilfælde afvist at fremskaffe dokumenterne på dansk – også selvom det har betydet så afgørende spørgsmål som dansk militær deltagelse i missioner uden for landets grænser. Det medførte, at folketingets medlemmer og de borgere der måtte have interesse i at følge beslutningsprocessen, har skullet læse tekster på engelsk om komplicerede folkeretslige spørgsmål

Det har i denne valgperiode handlet om:
3 FN-resolutioner som baggrund for missionen i Mali.
3 FN-resolutioner som baggrund for missionen i Centralafrikanske Republik
1 FN-resolution som baggrund for våbentransporter til Irak
2 FN-resolutioner som baggrund for bombefly til Irak
1 Appraisal som baggrund for beslutninger i GGGI-sagen.

Det er naturligt at store dele af dokumenterne, ikke mindst i udenrigsministeriet, af hensyn til vore samarbejdspartnere, udarbejdes på engelsk.
Men det bør være sådan, at alle kan udføre arbejdet som folketingsmedlem uden at kunne håndtere komplierede tekster på et andet sprog.
Og det er et demokratisk problem, og en hindring for folkelig deltagelse i politik, hvis ikke borgere kan sætte sig ind i de centrale papirer, som danner baggrund for Folketingets beslutninger, på dansk.

 

SVAR FRA MINISTRENE OM BOMBEFLY TIL IRAK

FOU – B 123 spørgsmål 20:
Vil ministrene oversende den irakiske regerings anmodning /tilsagn til den danske regering om hjælp til bekæmpelse af ISIS oversat til dansk (jf. Afsnit VI i bemærkningerne)?
Svar:
Den irakiske regering har i brev af 25. juni til FN's generalsekretær opfordret FN's medlemsstater til efter nærmere aftale med den irakiske regering at yde støtte til Irak med henblik på at bekæmpe ISIL og beskytte irakisk territorium og den irakiske befolkning. I forlængelse heraf har den irakiske regering den 20. september 2014 i et brev til FN's Sikkerhedsråd anmodet og givet sit udtrykkelig samtykke til, at USA leder den internationale indsats mod ISIL. USA har den 25. september 2014 anmodet Danmark om yderligere bidrag til denne indsats.. Den irakiske regerings samtykke til F16-bidraget er givet mundligt i samtale med den irakiske udenrigsminister den 30. september.

FOU – B 123 spørgsmål 21:
Vil ministrene oversende de dokumenter fra FN, som er omtalt i forslaget/forelæggelsestalen, især FN's sikkerhedsrådsresolution 2178 af 24. september 2014 og resolution 2170 af 15. august 2014 - oversat til dansk?
Svar:
FN's Sikkerhedsrådsresolution 2178 af 24. september 2014 og FN's Sikkerhedsrådsresolution 2170 af 15. august 2014 er vedlagt på engelsk. Det er desværre ikke muligt at producere oversættelser af de to dokumenter til dansk indenfor den angivne svarfrist.

FOU – B 123 spørgsmål 22:
Vil ministrene oversende de dokumenter fra USA, som er omtalt i forslaget /forelæggelsestalen?
Svar:
Anmodningen fra den amerikanske regering er fortrolig og betragtes som intern kommunikation mellem to regeringer og offentliggøres ikke.

 

| Emneord: