Børn i Israels fængsler

Børn lider overlast i Israels fængsler, viser en ny rapport.Military Court Watch har i sommer offentliggjort en rapport, der afslører, at Israels overgreb på børn, der tilbageholdes i israelske militære fængsler, stadig er omfattende, systematisk og institutionaliseret og i strid med internationale regler. Rapporten er en opfølgning på en undersøgelse som UNICEF gennemførte i 2013. Forholdene er ikke ændret væsentlig siden da.

I 2014 arresterede israelsk militær 3.182 palæstinensere på Vestbredden. Heraf var 861 børn mellem 12 og 17 år.

Military Court Watch har i perioden januar 2015 til september 2015 indsamlet vidnesbyrd fra 77 børn. Alle børn rapporterer om flere former for vold under arrestationen, under transporten og under afhøringen:

 • 65 pct af børnene blev arresteret om natten
 • 90 pct fik hænderne bundet under arrestationen
 • 81 pct fik bind for øjnene under arrestation og transport
 • 61 pct blev udsat for fysisk overlast under arrestationen, bl.a. slag, skub, spark og ved at soldaterne spytter på dem
 • 62 pct blev transporteret til afhøring på ladet gulvet af militærkøretøjer
 • 40 pct bliver verbal overfuset
 • 34 pct trues under afhøring med tidsubestemt indespærring, stød, tæv, at blive sat i rum med skorpioner og slanger og med voldtægt
 • 72 pct fortæller, at soldaterne afviser deres ret til ikke at udtale sig
 • 96 pct bliver nægtet adgang til en advokat under afhøring
 • 61 pct bliver bedt om at underskrive afhøringsdokumenter, som er skrevet på hebræisk, som de ikke forstår
 • Ingen børn har haft mulighed for at have deres forældre til stede under afhøringer
 • 48 pct flyttes til fængsler i Israel, hvilket er konventionsstridigt

Det er ganske uacceptabelt, at Israel ikke overholder internationale regler, når militæret tilbageholder og fængsler børn.

Det er voldsomt provokerende, at Israel ikke har fulgt UNICEFs henstillinger fra 2013 om at stoppe overtrædelserne.

Det er vigtigt at FN og medlemslandene griber ind og stopper Israels internering og overgreb på børn i militærfængsler. Vi bør indføre sanktioner overfor Israel, så længe de systematisk overtræder de internationale regler på så alvorligt et område.

Jeg har henvendt mig til udviklingsministeren med det formål, at han reagerer på de alvorlige forhold i Israels militærfængsler.

 

Rappporterne

Military Court Watch's Rapport 2015: http://www.militarycourtwatch.org/files/server/BRIEFING%20PAPER%20-%20SE...
Grafisk fremstilling af overgreb: http://www.militarycourtwatch.org/page.php?id=MmNuAkpGrsa613395AWw2bO0pT3K
UNICEFss rapport 2013: http://www.unicef.org/oPt/UNICEF_oPt_Children_in_Israeli_Military_Detent...

 

Film

Australsk TV følgende dokumentar om den israelske hærs fængsling, mishandling og tortur af palæstinensiske børn på den besatte Vestbred. Særligt i den belejret palæstinensiske by Al-Khalil (Hebron), hvor en 5 årig dreng bliver tilbageholdt i 2 timer af det israelske militær.

http://www.abc.net.au/4corners/stories/2014/02/10/3939266.htm

 

Spørgsmål til ministeren
A) Hvad mener ministeren om UNICEFs og Military Court Watch rapporter fra hhv. 2013 og 2015 om forholdene for børn i israelske militærfængsler ?

B) Hvad mener ministeren, der kan gøres for at få Israel til at stoppe overgrebene på børn og følge internationale regler ?

C) Vil ministeren opfordre anklageren ved ICC om at lave en efterforskning af forholdene i de israelske fængsler ?

D) Hvilke konsekvenser bør forholdene få for Danmarks forhold til Israel ?

 

Endeligt svar fra udenrigsministeren på spørgsmål 73
rapport, at organisationen ser frem til at fortsætte dialogen med de israelske myndigheder for at styrke beskyttelsen af børn tilbageholdt i israelsk militært regi.
Menneskerettighedsspørgsmål udgør et centralt emne for EU's drøftelser med Israel under de løbende møder under EU-Israel-associeringsaftalen. Det gælder bl.a. møder i den uformelle arbejdsgruppe om menneskerettigheder og i underudvalget om retsanliggender. EU bringer her bl.a. palæstinensiske børns retsstilling op, herunder administrativ tilbageholdelse, domspraksis, forhørsmetoder, rettergangspraksis, fængselsbetingelser og rettigheder for mindreårige i straffesager.
Tilsvarende udgør menneskerettighedsspørgsmål et centralt emne for EU's drøftelser med de palæstinensiske selvstyremyndigheder for så vidt angår disse myndigheders praksis på Vestbredden.
EU har tillige gennem sine delegationer i Tel Aviv og Jerusalem et tæt samarbejde med civilorganisationer i Israel og de besatte områder om menneskerettighedsspørgsmål. Fra dansk side supplerer vi med at have kontakt om disse emner med de israelske myndigheder og det palæstinensiske selvstyre. Over for begge sider rejser vi de sager, som giver anledning hertil. Udenrigsministeriet og en række danske repræsentationer mødes desuden løbende med flere af de i området engagerede civilorganisationer. Hertil kommer det formaliserede samarbejde i Menneskerettighedsrådet i Geneve.
Det er min opfattelse, at det pågående samarbejde mellem UNICEF og relevante israelske myndigheder om børns retsstilling mv. i det israelske militære system bør fortsætte, som UNICEF lægger op til. Jeg finder ikke anledning til fra regeringens side at inddrage Den Internationale Straffedomstol eller stille spørgsmålstegn ved Danmarks forhold til Israel på det grundlag, spørgeren anfører. 

| Emneord: