Våbentransport til Yemen og Syrien ?

Sejler "Marianne Danica" fra dansk rederi H. Folmer med våben ?

Afsløring i Ekstrabladet

Spørgsmål til ministeren:

M/V Marianne Danica fra det danske rederi H. Folmer & Co gennemført adskillige sejladser fra Burgas i Bulgarien til Jeddah i Saudi Arabien med gods, som er klassificeret IMO klasse 1. Det betyder, at der er tale om våben og ammunition. Det er uklart, hvor våbnene skal bruges, men bulgarske våben er normalt ikke kompatible med de standarder, som Saudi Arabien gør brug af. Kilder i området nævner El Nusra i Syrien eller Yemen som slutdestination.
Vil ministeren i den anledning besvare følgende spørgsmål:
1. Hvilken kontrol er der med danske skibes transport af våben?
2. Hvem er den kontrollerende myndighed?
3. Hvilken garanti er der for, at danske skibe ikke transporterer våben til f.eks. El Nusra eller ISIL?
4. Kan ministeren bekræfte ovenstående oplysninger om rederiet H. Folmer & Co?
5. Hvis ikke, vil ministeren undersøge, om oplysningerne er rigtige, og hvem der har modtaget omtalte våbenlast?"

Svar:

1. Justitsministeriet kan oplyse, at hvis et dansk rederi ønsker at transportere våben mv. fra Danmark til et andet land, kræver det en tilladelse fra Justitsministeriet i medfør af våbenlovens § 6, stk. 1.

Efter våbenlovens § 7 a, stk. 1, kan justitsministeren efter forhandling med udenrigsministeren fastsætte bestemmelser om forbud mod transport af våben mv. mellem andre lande end Danmark, når der er tale om nærmere bestemte modtagerlande eller afsenderlande.

Det er i forarbejderne til bestemmelsen forudsat, at der skal udstedes forbud mod transport af våben mv. til og fra lande, når Danmarks internationale forpligtelser tilsiger dette. Derudover kan forbuddet eventuelt ud fra hensynet til Danmarks aftaler eller samarbejde med udlandet udstrækkes til enkelte andre lande, uanset om Danmark i medfør af internationale forpligtelser er forpligtet til at gennemføre et sådan forbud.

Efter våbenlovens § 7 a, stk. 2, er det derudover forbudt bl.a. at transportere våben mv. mellem andre lande end Danmark, hvis der ikke fra de kompetente myndigheder i afsender- og modtagerlandet og eventuelle transitlande foreligger de nødvendige tilladelser til henholdsvis udførsel, indførsel og transit.

Med hjemmel i våbenlovens § 7 a, stk. 1 og 4, udstedes våbentransportbekendtgørelsen, der indeholder forbud mod at transportere våben mv. mellem visse andre lande end Danmark.

Bekendtgørelsen revideres løbende. Det bemærkes, at hverken Bulgarien eller Saudi Arabien er omfattet af forbuddet i bekendtgørelsen.

2. Udførsel af våben mv. fra Danmark uden tilladelse kan straffes med bøde eller fængsel op til 2 år. Er der tale om forsætlig udførsel af våben mv. under særlig skærpende omstændigheder kan forholdet henføres under straffelovens § 192 a, stk. 1, hvor strafferammen er fængsel fra 2 år indtil 8 år.

Den der forsætligt eller ved grov uagtsomhed overtræder våbenlovgivningens bestemmelser om transport af våben mellem andre lande end Danmark straffes med bøde, fængsel indtil 4 måneder eller under skærpende omstændigheder fængsel indtil 2 år.

Overtrædelse af våbenlovgivningen er undergivet offentlig påtale og påtales således af politidirektøren, jf. retsplejelovens § 719.

3. Efter straffelovens § 114, stk. 2, jf. stk. 1, straffes den, som med terrorforsæt transporterer våben eller eksplosivstoffer, med fængsel indtil på livstid.

Det fremgår af bestemmelsens forarbejder, at bestemmelsen bl.a. særskilt kriminaliserer transport mellem tredjelande af våben og krigsmateriel til personer eller en gruppe eller sammenslutning, der begår eller har til hensigt at begå terrorhandlinger. Der henvises i den forbindelse til afsnit 2.3.3.1. i lovforslag nr. L 35 af 13. december 2001 om ændring af straffeloven mv. (Gennemførelse af FN-konventionen til bekæmpelse af finansiering af terrorisme, gennemførelse af FN s Sikkerhedsråds resolution nr. 1373 (2001) samt øvrige initiativer til bekæmpelse af terrorisme mv.)

Politiets Efterretningstjeneste (PET) har bl.a. til opgave at forebygge, efterforske og modvirke forbrydelser omfattet af straffelovens bestemmelser om terrorisme.

Justitsministeriet har ikke mulighed for inden for rammerne af en folketingsbesvarelse at afgive nærmere oplysninger om PET's arbejdsmetoder, om tilrettelæggelsen af konkrete efterretningsindsatser eller om, hvilke oplysninger PET måtte være i besiddelse af.

| Emneord: