Finanslov og udviklingsbistand

Hovedlinjer og forringelser i FFL18 § 6 Udenrigsministeriet

Selvom FFL18 ikke bebuder yderligere nedskæringer, så forsættes det historisk lave niveau for dansk udviklingsbistand.[1] Regeringen planlægger at stå ved deres målsætning om 0,7 % af BNI i 2018 og tre år frem.[2] Et så lavt bistandsniveau er ikke set siden 1979, og dengang dækkede bistanden ikke udgifter til flygtningemodtagelse. Derfor synes det noget hult, når regeringen praler med et milliardløft i bistanden og mere hjælp i nærområderne. Det er korrekt, at der på grund af en lavere flygtningeprognose og en stigning i BNI er flere midler i FFL18, men det retter på ingen måde op på de sidste års nedskæringer.

En forsættelse af et historisk lavt bistandsniveau

0,7 % af BNI i 2018 svarer til 15,9 mia. kr. i udviklingsbistand. Det betyder en stigning på 0,6 mia. kr. sammenlignet med 2016, hvilket skyldes højere BNI. Da FFL18 indeholder en lavere prognose for flygtningemodtagelse, vil flere af midlerne gå til udvikling og nødhjælp. I FFL18 budgetteres med at 965 mio. kr. til modtagelse af 5.000 flygtninge kan opgøres som udviklingsbistand jævnfør OECD/DAC.[3] Det er det laveste beløb afsat til flygtningemodtagelse siden 2013.

Regeringen forsætter sit ideologiske korstog på udviklingsområdet

Bistandens sammensætning er forsat udsat for afgørende og omfattende ændringer. Regeringens paradigmeskifte fra offentligt til privat og fra civilsamfund til virksomheder, ses i kraft af de 490 mio. kr. afsat til initiativer relateret til den private sektor. Det gælder blandt andet øgede midler til Danida Business Finance, partnerskaber for markedsdrevet vækst, vækstrådgivere m.v.[4] Altså en direkte erhvervsstøtte til danske erhvervsliv frem for hjælp til verdens fattigste.

Udviklingsbistand bruges til at handle med afviste asylansøgere

Samtænkning af udviklingsbistand med områder som migration, handel og militær er forsat et indsatsområde for regeringen. Migration har som noget nyt fået en selvstændig budgetpost på 450 mio. kr.[5] Midlerne skal gå til EU's Tyrkietfacilitet for flygtninge, til bekæmpelse af årsager til migration, samt til udviklingsprojekter som lande kan få til gengæld for at tage imod afviste asylansøgere. Enhedslisten mener ikke at hverken asylansøgere eller udviklingsbistand bør være en handelsvare.

Nærområder: fra langsigtede udvikling til nødhjælp

Der sker endvidere et skifte fra den langsigtede udvikling til nødhjælp, idet den humanitære bistand – ofte omtalt som bistand til nærområderne - øges til 2,5 mia. kr. Det er dog ikke som regeringen fremstiller det en væsentlig stigning, men kun 125 mio. kr. mere end i 2016. Dette skal ses i lyset af de sidste års massive nedskæringer på den langsigtede udviklingsbistand. Både den bilaterale og civilsamfundsbistanden bruges ofte også i de såkaldte nærområder.

Øget bidrag til fremme af seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder (SRSR)?

Regeringen fremhæver, at de har afsat det største beløb nogensinde til SRSR i alt 700 mio. kr.[6] FN's befolkningsfond, UNFPA, er med de afsatte 350 mio. kr. blevet forhøjet, så det nu er sit højeste siden 2008. Hvilket er positivt. Ligesom støtten til Den Globale Vaccine Alliance (GAVI) er. Den Globale Fond for Bekæmpelse af Aids, Tuberkulose og Malaria føres tilbage på niveau fra før nedskæringerne, mens UNAIDS forhøjes uden at nå tidligere niveau. UNDP og UNICEF der beskæftiger sig delvist med SRSR, men som ikke er med i regeringens opgørelse, modtager forsat et lavere beløb.

Fra rammeorganisationer til strategiske partnerskaber

Bistand til civilsamfundsorganisationer er næsten kommet tilbage på samme niveau som før de store nedskæringer, man er dog overgået fra rammebevillinger til strategiske 4 årige partnerskaber.[7] Midlerne afsat til civilsamfundsorganisationer er dog forsat på højde med budgetteret forbrug fra udviklingsbistanden til flygtningemodtagelse.

Nedlæggelse af ordning om delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger

Regeringen lægger i FFL18 op til at nedlægge ordningen om delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger. Globalt Fokus vurdere at dette kan ramme organisationerne hårdt, idet momsfritagelsen er knyttet til organisationernes arbejde med at generere indtægter.[8]

Få lande får bilateral støtte

Tidligere prioriteringslande er blevet udfaset, hvorfor der nu er langt færre lande, der modtager dansk udviklingsbistand. Den bilaterale bistand er forsat lav i forhold til tidligere. Flere og flere midler afsættes ikke til --specifikke lande, men i stedet til budgetposter for øvrige indsatser i de forskellige verdensdele. Man kan have grund til at frygte, at dette kan styrke regeringens noget-for-noget strategi i forhold til udviklingspolitikken.

En visionær udviklingspolitik[9]

Enhedslisten mener, at nedskæringerne skal rulles tilbage, og at den langsigtede udviklingsbistand og særligt civilsamfundsindsatsen skal prioriteres. Fokus bør være på en rettighedsbaseret udviklingsbistand, der bekæmper fattigdom og ulighed, og medvirker til at skabe fred, ligestilling, demokrati og grøn omstilling. Udviklingsbistand skal ikke bruges til at styrke danske virksomheders markedsandel i syd eller som et repressionsmiddel på migrations- og handelsområdet.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[1] Tabel 1: Danmarks samlede udviklingsbistand 2007-2017, Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del, svar på spørgsmål 210, http://www.ft.dk/samling/20161/almdel/uru/spm/210/svar/1413857/1768514.pdf

2 Regeringen har indført en reguleringsmekanisme, der skal regulere udsving i udgifter til flygtningemodtagelse, samt ændrede skøn for BNI, så bistanden ender på 0,7 % af BNI i gennemsnit over en treårig årrække. Udsving under 100 mio. reguleres dog ikke. , § 06.3, FFL18 § 06 s. 46

3 Skøn over Danmarks samlede udviklingsbistand (ulandsrammen) i 2018 i henhold til OECD/DAC's regler, § 06.3, FFL18 § 06 s. 47

4 § 06.38.01 og § 06.38.02, FFL18 § 06 s. 119-

5 § 06.32.10. Migration, FFL18 § 06 s. 87

6 Tabel 1 i Regeringens Udviklingspolitiske prioriteter 2018, s. 9, samt § 06.36.03 i FFL18 § 6.

7 Omlægning af civilsamfundsstøtten: http://um.dk/da/danida/samarbejspartnere/civ-org/omlaegning-af-civilsamf...

8 Pressemeddelelse, Globalt Fokus, http://globaltfokus.dk/aktuel-blog/33-aktuelt-om-puljen-2/337-pressemedd...

9 Enhedslisten står som det eneste parti i folketinget uden for det forlig om en ny udviklingspolitisk strategi, der blev indgået i januar. Læs hvorfor her: https://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/udviklingspolitik-boer-ikke-hand...
[1] Tabel 1: Danmarks samlede udviklingsbistand 2007-2017, Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del, svar på spørgsmål 210, http://www.ft.dk/samling/20161/almdel/uru/spm/210/svar/1413857/1768514.pdf

[2] Regeringen har indført en reguleringsmekanisme, der skal regulere udsving i udgifter til flygtningemodtagelse, samt ændrede skøn for BNI, så bistanden ender på 0,7 % af BNI i gennemsnit over en treårig årrække. Udsving under 100 mio. reguleres dog ikke. , § 06.3, FFL18 § 06 s. 46

[3] Skøn over Danmarks samlede udviklingsbistand (ulandsrammen) i 2018 i henhold til OECD/DAC's regler, § 06.3, FFL18 § 06 s. 47

[4] § 06.38.01 og § 06.38.02, FFL18 § 06 s. 119-

[5] § 06.32.10. Migration, FFL18 § 06 s. 87

[6] Tabel 1 i Regeringens Udviklingspolitiske prioriteter 2018, s. 9, samt § 06.36.03 i FFL18 § 6.

[7] Omlægning af civilsamfundsstøtten: http://um.dk/da/danida/samarbejspartnere/civ-org/omlaegning-af-civilsamf...

[8] Pressemeddelelse, Globalt Fokus, http://globaltfokus.dk/aktuel-blog/33-aktuelt-om-puljen-2/337-pressemedd...

[9] Enhedslisten står som det eneste parti i folketinget uden for det forlig om en ny udviklingspolitisk strategi, der blev indgået i januar. Læs hvorfor her: https://www.kristeligt-dagblad.dk/debat/udviklingspolitik-boer-ikke-hand...

 

| Emneord: