Omskæring af drenge

Et svar til det jødiske samfund

Kære Dan

Mange tak for dit grundige notat om drengeomskæring

Jeg er bekendt med det Jødiske Samfunds syn på spørgsmålet om drengeomskæring – og har debatteret det i forskellige sammenhænge.

Jeg er modstander af overgreb/indgreb på børn og unges krop – med undtagelse af hensyn til deres helbred/sundhed.

Det gælder både drengeomskæring, tatoveringer, pigeomskæringer mm. – uden dog at sammenligne disse.

Det gælder især overgreb/indgreb på børn, der ikke selv har en mulighed for at sige fra eller til. Og ikke mindst, når overgrebene/indgrebene er irreversible.

For mig handler det om det enkelte menneskes ret til at bestemme over egen krop – som en universel ret – på linje med trosfriheden.

Når mennesker bliver myndige / fylder 18 år, bestemmer de over deres egen krop og kan selv tage beslutning.

Jeg er enig med dig i, at Brit Milah er et essentielt og identitetsbærende ritual i jødedommen.

Jeg vil være rigtig glad, om Det Jødiske Samfund vil reflektere over tidspunktet for ritualet.

Som jeg ser det, vil det være en tidssvarende tolkning af Toraen at vente med omskæringen, til det enkelte menneske er i stand til selv at tage beslutningen – ikke mindst i lyset af, at både jøder og kristne og muslimer har arbejdet for en demokratisering af samfundene, med fundamentale rettigheder til det enkelte menneske, siden teksterne i Toraen, Biblen og Koranen er blevet skrevet.

Jeg er helt enig med dig i, at jøder – som alle andre – elsker deres børn og ønsker dem alt det bedste.

Jeg er indædt tilhænger af religionsfrihed og retten til ikke at have en religion – alt under forudsætning at udøvelsen ikke går ud over andre mennesker.

Jeg har været medinitiativtager til Folketingets gruppe for religionsfrihed, hvor vi har arrangeret en række møder og debatter – der efter min mening i disse år har fået en øget vigtighed, da flere og flere forfølges rundt i verden pga religion – eller pga valg om ikke at tilhøre nogen religion.

Som du ved, forsvarer jeg aktivt både jeres og andre religioners ret til at praktisere jeres tro.

Men ikke kun i Danmark.

Også rundt i verden har jeg støttet religionsfriheden som en grundlæggende ret.

På ét område er jeg dog uenig, nemlig omskæringer.

Derfor støtter jeg hensigten i det omtalte borgerforslag.

Hvordan forhandlingen om det konkrete forslag vil forløbe, kan jeg ikke forudse, men jeg vil følge det tæt.

Venlige hilsner

Christian Juhl

Enhedslisten

 

 

Henvendelse fra Det jødiske Samfund

Kære Christian Juhl

Den 23. november 2018 skal Folketinget behandle et borgerforslag om en minimumsalder for rituel drengeomskæring i Danmark, der som konsekvens vil indebære et forbud mod et af jødedommens mest grundlæggende religiøse ritualer, Brit Milah, også kendt som rituel omskæring af drenge på ottendedagen.

Forslaget har været drøftet intenst i foråret i forbindelse med en række samråd, møder i sundhedsudvalget og ikke mindst i forbindelse med en forespørgselsdebat den 25. maj 2018 rejst af SF. Siden da har Etisk Råd på baggrund af henvendelse fra Sundhedsudvalget i udtalelse af 25. juni 2018 taget afstand fra et forbud mod rituel drengeomskæring og dermed indførelsen af en aldersgrænse.

Det Jødiske Samfund i Danmark ser med stor bekymring på forslaget. Brit MIlah er et essentielt og identitetsbærende ritual i jødedommen, og et forbud mod Brit Milah vil være et grundstød mod jødisk religionsudøvelse og dermed mod religionsfriheden i Danmark.

Vi er naturligvis klar over, at Brit Milah kan virke fremmedartet i en dansk kontekst, da det ikke er en del af flertallets traditioner. Dette er måske også årsagen til, at debatten om drengeomskæring er præget af mange myter og udokumenterede påstande. Men drengeomskæring er hverken usædvanligt i andre vestlige lande, som vi i Danmark sammenligner os med, eller skadeligt for hverken sundhed eller seksualfunktion. Dette er dokumenteret i en række anerkendte videnskabelige studier i de seneste år.

Nedenfor opridses en række facts om rituel omskæring af drenge:

Drengeomskæring er tilladt i alle lande i verden.Drengeomskæring er en fremmed skik i Danmark, men almindeligt mange steder i verden. 58% af amerikanske mænd og 30% af canadiske mænd er omskåret.Den danske Sundhedsstyrelse konkluderer i notat om drengeomskæring (2013), " [...] at der ikke er sådanne risici ved indgrebet, når det foretages korrekt og af kompetente læger, at styrelsen finder anledning til at anbefale et forbud af rituel omskæring af drengebørn."

Styrelsen for Patientsikkerhed meddelte i maj 2018 Sundheds- og Ældreministeriet, at styrelsen fortsat står bag de informationer og konklusioner, der er anført i den tidligere Sundhedsstyrelses notat fra 2013.

https://www.ft.dk/samling/20171/almdel/suu/spm/880/svar/1492508/1900610.pdf

De danske sundhedsmyndigheder er dermed på linje med samtlige verdens nationale sundhedsmyndigheder og internationale sundhedsorganisationer.Drengeomskæring er allerede velreguleret af Styrelsen for Patientsikkerheds vejledning, der foreskriver, hvordan indgrebet skal foretages.I Danmarks nabolande er retten til drengeomskæring stadfæstet som en del af religionsfrihedsretten. Samtidig anvises, hvordan indgrebet udføres for at sikre optimale sundhedsmæssige forhold.Drengeomskæring udgør ikke et patientsikkerhedsmæssigt problem i Danmark. Styrelsen for Patientsikkerhed har i maj 2018 i svar til sundhedsministeren oplyst følgende: "Det er Styrelsen for Patientsikkerheds vurdering, at der på baggrund af hyppighed og karakter af risici ved omskæring af drenge ... ikke er grundlag for at konkludere, at omskæring af drenge udgør et patientsikkerhedsmæssigt problem."

https://www.ft.dk/samling/20171/almdel/suu/spm/890/svar/1492515/1900626.pdf

Det er ikke korrekt, når det påstås, at korrekt udført drengeomskæring er i modstrid med FN's Børnekonvention. I august 2018 udtalte børne- og socialministeren i høringssvar: "Det er Sundheds- og Ældreministeriets vurdering, at omskæring af drenge, der følger retningslinjerne fastsat i Sundhedsstyrelsens vejledning, og som bidrager til at udfylde normen for omhu og samvittighedsfuldhed i forbindelse med omskæring således, ikke er i strid med Børnekonventionens bestemmelser."

https://www.ft.dk/samling/20171/almdel/suu/spm/1164/svar/1507025/1931383...

Det er ukorrekt og vildledende, når drengeomskæring af nogle sammenlignes med FGM (female genital mutilation, såkaldt "pigeomskæring").

Dette bekræftes af Styrelsen for Patientsikkerhed: "Kvindelig omskæring er således et alvorligt indgreb, og adskiller sig fra mandlig omskæring i selve den operative procedure, såvel som risikoen for komplikationer."

https://www.ft.dk/samling/20171/almdel/suu/spm/886/svar/1492519/1900634.pdf

Et forbud mod drengeomskæring vil ikke kun være ubegrundet, men også et alvorligt indgreb i muligheden for at leve som dansk borger med en anden tro end flertallets. I de 400 år, der har levet jøder i Danmark, har samfundet haft tillid til, at jødiske forældre naturligvis forvalter ansvaret for deres børn på præcis samme omsorgsfulde og kærlige måde som alle andre danske forældre.

Borgerforslaget indebærer, at det skal straffes med op til seks års fængsel at opfostre sit drengebarn i den jødiske tro. I debatten bliver det ofte fremhævet, at barnets frie valg ikke bliver respekteret. Men der er tale om et valg, som i fraværet af sundhedsmæssige risici svarer til mange andre beslutninger, som forældre træffer og fortsat bør kunne træffe på vegne af deres barn.

Som perspektivering kan nævnes, at samfundet i dag ikke blander sig i valg truffet inden for familien, der har dokumenterbare negative og irreversible konsekvenser for barnet. Vi lovgiver ikke om sundhedsskadelig adfærd i familien, såsom passiv rygning, usund kost, alkohol under graviditet, fravalg af vaccination etc. Drengeomskæring har ingen lignende, bevisligt negative konsekvenser.

Danske jøder har i 400 år været en del af det danske samfund. Den vellykkede dansk-jødiske integrationshistorie bygger på en høj grad af gensidig tillid og en dansk tradition for tolerance over for minoritetens religiøse traditioner. Et brud med denne lange danske tradition vil have store konsekvenser for danske jøders mulighed for at udøve deres religion.

Et forbud vil ydermere have en markant signalværdi og overordentlig stor psykologisk betydning, også for sekulære jøder, såkaldte kultur-jøder. Med et forbud mod Brit Milah vil Danmark – som det eneste land i verden og uden sagligt belæg – kriminalisere et af de essentielle ritualer i den jødiske religionsudøvelse.

Den aktuelle debat om drengeomskæring indgår i en generel brudflade i tiden mellem det religiøse og det sekulære. Det er vores oplevelse, at den skepsis over for religion, der i disse år er udbredt i Danmark, nu truer religiøse minoriteters grundlovssikrede ret til at vælge egen livsførelse på lige fod med deres sekulære medborgere.

Hvis man forbyder Brit Milah, slår man ind på en vej, hvor man er klar til at kriminalisere og straffe minoritetsgrupper for en livsførelse, som kan virke fremmed i forhold til majoritetens, uanset at de relevante myndigheder ikke finder adfærden problematisk.

Jeg står naturligvis til rådighed for uddybning af ovenstående. Vedhæftet findes et notat, der desuden kan tilgås via dette link.

 

 

Dan Rosenberg Asmussen

FORMAND, DET JØDISKE SAMFUND

 

| Emneord: