Slædehunde i statens skove

 Efter presseomtale & spørgsmål fra Enhedslisten er det igen muligt at køre med sladehundeFørst ville Naturstyrelsen forbyde den kørsel, der havde været mulig i mere end 40 år.

Miljø- og Fødevareministeren Jakob Ellemann bakkede op om forbuddet

Så skrev en del medier om det

Jeg rejste en række spørgsmål overfor ministeren

Jeg har nu fået svar fra Miljø- og Fødevareministeren og Transport-, Bygnings- og Boligministeren.

Ministrene har ændret holdning, efter at de har haft anledning til at tænke over sagen.

Begge ministre er  nu enige i at slædehundekørsel fortsat skal være muligt.

Transport-, Bygnings- og Boligministeren ønsker sågar at formulere klare rammer for kørslen.

Jeg finder det tilfredsstillende, at sagen er nået hertil, - men afventer den endelige afslutning – idet jeg forventer at ministrene kontakter hundeslædekørerne direkte og inddrager dem i at formulere de klare regler.

 

Miljø- og fødevareministerens besvarelse af spørgsmål (MOF alm. del) stillet 9.oktober 2018

efter ønske fra Christian Juhl (EL).

Spørgsmål nr. 50

"Hvor mange mennesker dyrker slædehundekørsel i de danske skove."

Svar

Jeg har forelagt spørgsmålet for Naturstyrelsen, som oplyser:

"Formanden for Dansk Polarhunde Klub har overfor Naturstyrelsen oplyst, at der formentlig er færre

end 200 vognkørere i hele landet."

Spørgsmål nr. 51

"Vil ministeren oplyse, eventuelt med bidrag fra transportministeren, om slædehundekørsel i danske skove har været til gene eller årsag til alvorlige ulykker for andre der færdes i statens skove?"

Svar

Jeg har forelagt spørgsmålet for Naturstyrelsen, som oplyser:

"Naturstyrelsen er ikke umiddelbart bekendt med alvorlige ulykker i forbindelse med slædehundekørsel i statens skov-og naturområder eller væsentlige gener, da sådanne har været forebygget via de tilladelser, som Naturstyrelsen har givet som grundejer."

Spørgsmål nr. 52

"Vil ministeren oplyse, eventuelt med bidrag fra transportministeren, hvilke regler i lovgivningen som angiver, at slædehundekørsel i danske skove ikke længere er lovlig i statens skove?"

Svar

Jeg lægger stor vægt på, at der skal være mulighed for at køre med slædehunde i Miljø- og Fødevareministeriets skove, sådan som det tidligere har været muligt.

Slædehundekørsel reguleres også af færdselsloven, og sagen er forelagt transport-, bygnings- og boligministeren, som oplyser følgende:

"Jeg kan indledningsvist oplyse, at det er Transport-, Bygnings- og Boligministeriets vurdering, at kørsel med hundetrukne vogne på færdselslovens område som udgangspunkt er tilladt.

Hvorvidt færdselsloven finder anvendelse i de danske skove, herunder statens skove, afhænger af en konkret vurdering. Det fremgår således af Færdselslovens § 1, at færdselsloven gælder, hvor andet ikke er bestemt, for færdsel på vej, som benyttes til almindelig færdsel af en eller flere færdselsarter. Der kræves en mere almindelig benyttelse, men det er som udgangspunkt tilstrækkeligt, at en enkelt af færdselsarterne benytter arealet, f.eks. fodgængere, cyklister eller bilister.

I medfør færdselslovens § 68, stk. 5, kan transport-, bygnings- og boligministeren forbyde brugen af et køretøj, herunder kørsel med en hundevogn, hvis færdselssikkerhedsmæssige hensyn gør det påkrævet, selvom køretøjet opfylder eventuelle betingelser for køretøjets indretning, udstyr og tilbehør.

Færdselsstyrelsen har i 1998 i medfør af færdselslovens § 68, stk. 5, truffet en konkret afgørelse om at indskrænke brugen af en hundevogn af mærket Sacco til alene at måtte finde sted på veje uden motortrafik, motorredskaber og traktorer.

På baggrund af en forespørgsel fra Naturstyrelsen i 2017 har Færdselsstyrelsen efterfølgende vurderet, at det på baggrund af en fortolkning af færdselsloven ikke var lovligt at køre med hundetrukne vogne på færdselslovens område. Det er Transport-, Bygnings- og Boligministeriets vurdering, at denne fortolkning af færdselsloven er forkert, og at det som udgangspunkt er lovligt at køre med hundetrukne vogne på færdselslovens område. 2

I lyset af ovenstående kan jeg oplyse, at det er min opfattelse, at det fortsat skal være muligt at køre med hundevogne på færdselslovens område. Der har dog været uklarhed omkring reglerne på området, og derfor har jeg bedt Færdselsstyrelsen om at se nærmere på, hvordan der kan fastsættes klare rammer for kørslen med de hundetrukne vogne, herunder skal det sikres, at kørslen kan fortsætte på en færdselssikkerhedsmæssig forsvarlig måde, som det sker i dag.

Som det også er tilfælde i dag, begrænser færdselslovens regler ikke lodsejerens, som i statens skove er Naturstyrelsen, mulighed for at regulere kørslen med hundevogne i skoven yderligere."

Spørgsmål nr. 53

"Vil ministeren oplyse, eventuelt med bidrag fra transportministeren, når slædehundekørsel i danske skove har været lovlig i 40 år, hvad der så nu begrunder en ændret tolkning af lovgivningen?"

Svar

Jeg kan henvise til besvarelsen af spørgsmål 52.

Spørgsmål nr. 54

"Har ministeren været i kontakt med de borgere, der driver slædehundekørsel?"

Svar

Jeg har forelagt spørgsmålet for Naturstyrelsen, som oplyser:

"Naturstyrelsen har løbende orienteret offentligheden om færdselsmyndighedernes retningslinjer på

styrelsens hjemmeside. Slædehundekørsel kræver altid grundejerens tilladelse, og styrelsen har derfor

også oplyst de enkelte ansøgere om vilkår i forbindelse med behandlingen af ansøgningerne."

Spørgsmål nr. 55

"Vil ministeren tage initiativ til, at der igen bliver mulighed for slædehundekørsel i statens skove på lige fod med mountainbikere, ryttere, orienteringsløbere og andre sports- og motionsdyrkere?"

Svar

Jeg kan henvise til besvarelsen af spørgsmål 52.

Spørgsmål nr. 56

"Vil ministeren tage initiativ til at indrette lovgivningen, så denne slædehundekørsel i statens skove kan fortsætte?"

Svar

Jeg kan henvise til besvarelsen af spørgsmål 52.

Jakob Ellemann-Jensen

| Emneord: