Arbejdsskadeaftale med væsentlige forringelser

Enhedslisten kan ikke tilslutte sig aftalen.

Alle, der har været tæt på en person, der har været ramt af en arbejdsskade ved, at det er hård kost at stå en arbejdsskadesag igennem.
Usikkerheden om fremtiden og den lange ventetid gør af og til den skadede endnu mere syg end selve skaden.
Mange ender på kontanthjælp, krise i familien eller risiko for at gå fra hus og hjem, før der i bedste fald er lys forude.
Derfor har der hen over sommeren været forhandlinger om forbedringer af arbejdsskadeloven, som blev afsluttet i dag fredag.

i har altid forfulgt princippet om at "forureneren skal betale" i arbejdsskadelovgivningen, så virksomhederne har et incitament til at sørge for et sikkert og sundt arbejdsmiljø og til at undgå arbejdsskader. Dette princip brydes i den nye aftale. Udgifterne væltes over på samfundet, så forslagene efter indfasningen bliver gratis for virksomhederne.

Enhedslisten kan ikke støtte:
- Den nye årsberegningsmodel, der rammer deltidsansatte hårdt. Det vil ikke mindst ramme mange kvinder. De vil miste anselige beløb i erstatning for tab af erhvervsevne. Vedlagte beregninger, der har været fremlagt i forhandlingerne, viser at deltidsansatte med en arbejdsskade kan miste mellem 1.000.000 kr og 2.300.000 kr i forhold til de nuværende regler.
- Forkortelse af forældelsesfristen fra 30 år til 10 år. Det vil betyde, at flere vil miste retten til at få behandlet en sag, om f.eks. arbejdsbetingende sygdomme, der udvikler sig over mange år.
- Begrænsning af retten til genoptagelse af en arbejdsskadesag. Ca. 30 pct. af genoptagelser giver i dag en forhøjelse af erstatningen.
- Fastsættelse af søgsmålsfristen for indbringelse af sager for domstolene på 0,5 år for forsikringsselskaberne og 1 år den skadede. Fristen er i dag 3 år.

Enhedslisten kan støtte flere vigtige punkterne i aftalen, ikke mindst:

- Flere skadede får mulighed for uddannelse for at komme over i et job, han eller hun kan klare.
- Der bliver lettere adgang til erstatning i sager med vold på arbejdspladsen.

Aftalen angiver desuden, at en del af forslagene vil kunne forkorte sagsbehandlingstiden. Gid det var så vel. De fleste forslag i aftalen er regnearksberegninger, der ikke vil få væsentlig indvirkning på sagsbehandlingen i virkelighedens verden. Den egentlige tidsrøvere i en arbejdsskadesag ligger hos kommunerne og hos AES - Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Hovedårsagen til lange ventetider er mangler ressourcer og ikke mindst manglende kvalificerede medarbejdere disse 2 steder.

| Emneord: